Verbinding
Ontwikkeling
Volharding
Respect
Vurigheid

Algemene voorwaarden

Voorwaarden Judo A-Zeven/ TalentBaseNL Lidmaatschap:

Algemeen:
• Het lidmaatschap van Judo A–Zeven/ TalentBaseNL is strikt persoonlijk en staat los van het lidmaatschap bij de club;

Lidmaatschapsvoorwaarden:
• De minimale lesperiode bedraagt 6 maanden. De opzegtermijn is 1 maand ingaande per de 1ste van de maand en wordt reglementair in rekening gebracht;
• Alleen digitale aanmeldingen en opzeggingen via de website worden in behandeling genomen;
• Bij aanmelding als judoka van de Judo A-Zeven/ TalentBaseNL is lidmaatschap van de Judo Bond Nederland (JBN) verplicht. Dit in verband met de officiële erkenning en secundaire aansprakelijkheidsverzekering en aanvullende ongevallenverzekering;
• Het lidmaatschap van Judo A-Zeven/ TalentBaseNL staat los van het lidmaatschap van de sportschool of vereniging en wordt niet automatisch door de sportschool of vereniging beëindigd;

Betalingsvoorwaarden:
• Bij aanmelding dient een éénmalige bijdrage van Euro 20.00 aan inschrijfgeld te worden voldaan voor administratieve kosten;
• Betalingen dienen te worden voldaan door middel van het verstrekken van een doorlopende incassomachtiging;
• Bij een betalingsachterstand van 3 maanden of meer heeft de Judo A-Zeven/ TalentBaseNL het recht u de toegang tot de lessen te ontzeggen totdat de betalingsachterstand voldaan is. Het lesgeld loopt echter wel door;
• Judo A-Zeven/ TalentBaseNL behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen. Middels een publicatie, zal de judoka/ ouders en of verzorgers minimaal 1 maand van tevoren hiervan op de hoogte worden gesteld;
• Na opzegging van het lidmaatschap van Judo A-Zeven/ TalentBaseNL ontvang je van ons een automatische schriftelijke bevestiging per mail op het bij ons bekende emailadres;

Officiële feestdagen en vakanties:
• Op officiële feestdagen zijn er geen reguliere lessen. Houd onze facebookpagina en of e-mail in de gaten voor mogelijke andere activiteiten tijdens de vakanties. Er vindt geen restitutie van lesgeld plaats. Het totale lesgeld voor een jaar is verdeeld over 12 vaste maandtermijnen;
Aansprakelijkheid:
• Stichting Judo A-Zeven/ TalentBaseNL is niet aansprakelijk voor door u geleden schade tijdens de lessen of bij deelname aan wedstrijden;

Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG):
• Binnen Judo A-Zeven/ TalentBaseNL wordt er gewerkt met persoonsgegevens. Judo A-Zeven/ TalentBaseNL streeft er na om zorgvuldig om te gaan met de verkregen persoonsgegevens. Persoonsgegevens ten behoeve van de inschrijving registreren we in onze administratie. Hierop is de privacywetgeving (AVG/GDPR) van toepassing. Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van Judo A–Zeven/ TalentBaseNL.

Overige algemene voorwaarden/ gedragsrichtlijnen:
• Omkleden dient te geschieden in de daarvoor beschikbare ruimte;
• Vanuit hygiënisch oogpunt dient men zich niet buiten de mat te begeven zonder schoeisel;
• Meisjes dragen een wit T-shirt onder hun judopak;
• Lang haar dient vastgezet te worden in een knot of vlecht;
• Nagels dienen kort gehouden te worden om letsel bij medejudoka’s te voorkomen;
• Draag geen sierraden tijdens de les;
• Daarnaast geen etenswaren of drinken op de mat.
• Tijdens de les van de mat? Vraag het aan je trainer. Ga niet zomaar zonder toestemming van de mat af.
• Ziekmelden of afmelden voor een les is niet nodig;